Weekly News

Petr Lööw FINANS

Två experter om Kapitalförvaltning

"Det är förstås viktigt att bolagen vi investerar i inte får bryta mot några internationella konventioner."

Fyra frågor till Peter Lööw, Head of Responsible Investment, Alecta

Vilka aspekter är viktiga att ta fasta på för att säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalförvaltning?

– En resurseffektiv kapitalförvaltning som ifrågasätter kostsamma upplägg är viktigt, liksom att skapa kundnytta genom att minimera förvaltningskostnaderna. Strävan efter kostnadseffektivitet genomsyrar allt vi gör. Vi har en koncentrerad aktieportfölj och har valt att fokuserat den till ett hundratal aktier, vilket gör att vi kan lägga resurser på bevakning av och dialog med varje enskilt bolag.

Vilka hållbarhetskriterier används i praktiken?

– Det är förstås viktigt att bolagen vi investerar i inte får bryta mot några internationella konventioner. Vi använder oss även av en egen checklista, den innehåller en mängd olika faktorer som ska säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalförvaltning. Det är viktigt att vi förstår affärsmodellen i de företag vi investerar i. Vi tittar även mycket på företagsledningens förmåga att driva företaget framåt på ett hållbart sätt. När vi analyserar bolagets affärsrisker ingår dessutom ofta hållbarhetsaspekter.

Hur säkerställer man att hållbarhetskriterierna efterlevs?

– Vi och många andra kapitalförvaltare anlitar externa analysföretag som är specialiserade på att genomlysa portföljbolagens hållbarhetsarbete. Dessa aktörer är specialiserade på att analysera portföljbolagen och identifiera om de bryter mot konventioner, ägarpolicys eller andra riktlinjer för hållbarhet. Vi för även en kontinuerlig dialog med olika representanter från portföljbolag för att säkerställa att de uppfyller våra hållbarhetskrav.

Hur tror du att hållbarhetskriterierna kommer att förändras under de kommande åren?

– Bolagen själva och deras kunder kommer att fortsätta driva på hållbarhetsfrågorna. Klimathotet och de risker som är associerade till det är en fråga som sannolikt kommer att få större påverkan på företagens verksamhet i framtiden.


Fyra frågor till Per Lindgren, chef för förvaltarval och ägarstyrning på Skandia Liv

Vilka aspekter är viktiga att ta fasta på för att säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalförvaltning?

– Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är huvudfaktorerna. Respektive bolag bör särskilt fokusera på de materiella hållbarhetsrisker som är specifika för deras verksamhet. Andra viktiga faktorer är ökad transparens och god affärsetik, både för kapitalförvaltare och bolagen.

Vilka hållbarhetskriterier används i praktiken?

– Bolagen vi investerar i bör följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi på Skandia preciserar därutöver våra ställningstaganden ytterligare rörande olika kontroversiella verksamheter och normer, vi har exempelvis tagit ställning mot tobak och kolutvinning, för att kunna medverka till att påskynda världens energiomställning.

Hur säkerställer man att hållbarhetskriterierna efterlevs?

– Vi integrerar i allt större utsträckning ESG-faktorer i våra investeringsbeslut. Efter investeringsbeslutet screenar vi regelbundet våra innehav utifrån intern och extern analys. Strukturen kompletteras med en hållbarhetskultur samt att fånga den affärsmässiga relevansen av hållbarhetsarbetet. Hållbara investeringar handlar dock inte bara om att begränsa risker, det är lika viktigt att tillvarata möjligheter.

Hur tror du att hållbarhetskriterierna kommer att förändras under de kommande åren?

– Vi ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågorna från våra kunde. Företag kommer allt tydligare att se sig själva som en del av det samhällsekonomiska kretsloppet och reflektera mer över hur deras värdeskapande påverkar olika intressenter. Hållbarhet integreras alltmer i affärsverksamheten och förståelsen för klimatutmaningarna kommer fördjupas och verktyg och metoder kommer att förfinas.

Dela artikeln

Journalist

Anette Karlsson

Fler artiklar