Weekly News

Hyllie, Malmö RISKHANTERING

Smarta energilösningar kräver risktänk

Det svårt att tänka sig att Hyllie fram till ganska nyligen mest bestod av outnyttjad åkermark. Området har med sina smarta energilösningar kommit att bli en förebild för hur framtidens städer ska se ut.

EU har valt Hyllie till ett av sju demonstrationsprojekt för smarta energiapplikationer. Projektet inleddes 2011 och har en total budget på 200 miljoner kronor, där Energimyndigheten stöttar med 47 miljoner kronor och E.ON investerar 135 miljoner.

En viktig del av Hyllies klimatprofil är de lösningar som E.ON utvecklar och testar inom ramen för smarta nät. För att omställningen till en helt fossilfri energiförsörjning ska vara genomförbar är det nödvändigt att tillämpa ny teknik i både nät och på användarsidan. Dessa lösningar har också stor betydelse för konsumenten, eftersom de bland annat gör det möjligt för kunderna att själva bättre kunna hantera och kontrollera sin förbrukning

I Hyllie genomförs nu ett antal pilotprojekt för just smarta nät, där olika insatser på olika nivåer testas och utvärderas.

– Vi får ett allt mer komplext energisystem och då är det också nödvändigt med flexibla lösningar som harmoniserar behovet av energi med tillgången på förnybar produktion, säger Peder Berne, projektledare på E.ON.

Till stor del handlar det om teknik men också om nya typer av affärsmodeller, där det också är viktigt att få med beteendeaspekten, det vill säga att de tekniska lösningarna måste vara användarvänliga och ge någon form av ”belöning” tillbaka till användare.

– Bland annat utvecklar vi nya typer av smarta hemsystem. Vi har också projektet Hållbarheten, ett hus i Västra Hamnen med den här typen av smarta hemsystem. I huset finns testhushåll där de boende, som också är producenter av energi, får testa olika lösningar för styrning och mätning av konsumtion. Det ger dem kontroll över flödena och det ger oss samtidigt uppslag för hur vi ska kunna gå vidare.

De smarta näten i Hyllie har ett integrerat energibärarperspektiv.

– Vi utgår från de lokala förutsättningarna och ser hur el, fjärrvärme-, -kyla och gas kan integreras i systemet, istället för att bygga det på en specifik energibärare. Det gör att vi kan säkerställa att energiförsörjningen till området blir den mest hållbara.

Näten är beroende av ny och stabil mjukvara.

– Det handlar om system på flera olika nivåer. Vi har utvecklat en smart-nät plattform som gör det möjligt att samordna olika fastigheters energivolymer, värmeanvändning och ventilation.

Digitala lösningar innebär samtidigt ett visst mått av sårbarhet. Risktänket är således viktigt.

– Det finns i synnerhet när vi designar vår bakomliggande IT-arkitektur som anpassas utifrån behov som vi ser framåt och handlar inte minst om hur man ska kunna hantera kunddata på ett säkert och flexibelt sätt.

– Det är också en fråga om datalagring och vilka filter man lägger på vilka nivåer. Med allt mer kommunicerande gränssnitt mellan olika IT-plattformar krävs också ett aktivt säkerhetstänk.

2020 ska all energi i Hyllie vara helt förnybar. Här har de smarta näten en viktig funktion.

– Det är intressant att se hur man kan harmonisera tillgången på och utnyttjandet av den förnybara energin. Vi testar också dynamisk fjärrvärme i Hyllie där ett större temperaturintervall tillåts in i systemet. På så sätt blir det enklare för kunder att leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet.

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar