Weekly News

Marcus Löfgren, VD Comsys DIGITALISERING

Mot förnyelsebara energikällor

I Sverige har vi länge varit bortskämda med ett stabilt elnät som förser oss med högkvalitativ el. Efterhand som maskiner och datorer blir mer precisa, blir de också mer känsliga. Det krväs åtgärder för att säkerställa hög elkvalite och driftsäkerhet..

"Många industriföretag vet inte att de har problem med elkvaliteten och analyserar inte heller den."

Comsys har under 15 års tid utvecklat ADF Power Tuning - en produkt av typen aktivt övertonsfilter. Utrustningen kan användas för att stabilisera spänningen i elnätet, samt kompensera störning som orsakas av bland annat frekvensomformare, likriktare och andra moderna laster. ADF-utrustningen tillför en kompenseringsström för att stabilisera spänningen, eller i elnätet, för att undvika försämrad elkvalitet. 

– Tidigare användes direktkopplade motorer som alltid gick i samma hastighet och förbrukade mer energi än nödvändigt vid låg last. Nu anpassas energiförbrukningen till behovet med hjälp av frekvensomriktare. Problemet som då uppstår är att man får övertoner (störningar) som inte är bra för andra komponenter i systemet. Vår unika produkt skickar en kompenseringsström med motsatt fas för att få tillbaka rätt spänning så att påverkan minskas och livslängden ökar på komponenterna, berättar Marcus Löfgren, VD på Comsys.

Vid installation av komponenter i fastigheter för att minimera energiförbrukningen, samt kopplar in decentraliserade källor som solceller, vindkraft och energilagring behöver dessa kopplas ihop (IoT). Tidigare kunde man kontrollera energianvändandet centralt. När Sverige och världen nu siktar in sig på decentraliserade energikällor – förnyelsebara – står vi inför nya utmaningar. 

– Nu kan privatpersoner och företag själva installera exempelvis solceller, vilket ställer nya krav på elnätet. ADF Power Tuning funkar som noise cancelling i elnätet. Systemen är digitala och i styrplattformen finns en webbplattform som kan integreras med och styras av vilken annan plattform som helst. Det är en dynamisk lösning som kan ställas in efter olika förhållanden och som låter oss göra anpassningar och underhåll på distans. 

Sverige har länge haft starka och stabila nät, varför Comsys har majoriteten av sina kunder i Europa och länder som Kina, Indien, USA, och Sydamerika. På sjukhus ser man till att elkvaliteten följer uppsatta standarder så att patientsäkerheten bibehålls genom att tekniskt känslig utrustning inte råkar ut för driftsstopp. Banker använder produkten i sina datacenter för datalagring och på oljeplattformar kräver motorerna frekvensomformare. Växande marknader i många länder är vattenrening, avsaltningsanläggningar, vindkrafts- och solenergiparker. I samtliga dessa tillämpningar medför ADF en säkrare drift och tillser att standarder uppfylls. Framtiden ser ljus ut och Comsys växer snabbt. Nu riktar man in sig på hemmamarknaden:

– Vi vill att svenska elbolag, kraftverk och liknande aktörer tittar på denna typ av utrustning för att vara förberedda inför framtiden, eftersom decentraliseringen av elmarknaden innebär att det inte kommer att gå att bibehålla stabiliteten som tidigare utan åtgärder. Lägre elkvalitet kan leda till att utrustning går sönder, lampor börjar blinka och så vidare. Många industriföretag vet inte att de har problem med elkvaliteten och analyserar inte heller den. I några fall är kvalitén så pass dålig att garantier är ogiltiga för vital produktionsutrustning. Man tar för givet att el kvaliteten är bra trots att den många gånger inte är det. Vi missionerar för att öka denna medvetenhet. Har man problem kan ADF Power Tuning lösa dem. Vår styrka är att vi kan nät och bidra med vår kunskap över hela världen, avsluta Marcus.


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar