Weekly News

Susanna Reppling, Sverigechef Interoute DIGITALISERING

Molnstrategi på rätt sätt

Idag är molnet inte längre ett alternativ, det är ett krav för att ligga steget före konkurrensen. Men få företag börjar från noll, de flesta kommer med ett arv i bagaget, vilket kräver simultankapacitet vid införandet.

"Det är viktigt att verksamheten tar ägarskap för de tjänster man lanserat så att de nyttjas till fullo och därmed ger det resultat man önskar."

– Gemensamt för alla företag och organisationer, förutom för de nystartade som är födda i molnet, är att de behöver genomföra sin digitala transformation samtidigt som de strävar efter operationell excellens, det vill säga lite som att flyga planet samtidigt som de byter motorerna. Det är inte en fråga om att prioritera, utan snarare en fråga om att balansera förändringsarbetet med den dagliga verksamheten. I förlängningen handlar det dessutom om överlevnad, där de som inte lyckas frigöra tid för att skapa affärsvärde hamnar på efterkälken när snabbfotade och effektiva organisationer med långt högre innovationstakt drar ifrån, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute.

Interoute äger en global molnplattform, Interoute Virtual Data Centre (VDC), och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk som integrerar traditionell infrastruktur med dagens krav på IT. Susanna menar att det finns en mängd förutsättningar som måste vara uppfyllda för att företag ska kunna maximera värdet av sina molninvesteringar. Infrastrukturen och nätet blir kritiska ju mer bolag nyttjar molntjänster, men även förmågan att integrera olika driftsalternativ i en och samma plattform. Vissa system driftas lokalt, vissa hos externa leverantörer och andra hos publika molnleverantörer. 


Nätverksprestanda är en avgörande faktor för användarupplevelsen av molnbaserade tjänster som inte bör förbises, enligt det oberoende molnanalysbolaget Cloud Spectator. Lägre fördröjning, högre dataflöde och överföringshastighet ger användarna en bättre upplevelse och kan samtidigt sänka bolags IT-driftskostnader. Att säkerställa hur långt fysiskt avstånd man har mellan tjänst och användare, samt hur mycket kapacitet man behöver är väsentligt. Nyckeln är att se till att dimensionera för behovet man har idag, med möjlighet att skala upp inför det förväntade behovet om exempelvis 18 månader. Prestandan måste kunna växa i samma takt som molntjänsterna, men då nätet har längre ledtider krävs god framförhållning. Såväl nät- som molnstrategin måste vara skalbara och kunna ökas snabbt efter behov. Det handlar om att framtidssäkra, att investera i en flexibel lösning du kan växa i, i din egen takt.  Andra aktörer som finns på marknaden är Amazon och Microsoft Azure som alla arbetar med integrerade molntjänster och plattformar.


Företag behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys och efterlevnad av lagar, vilket inte blir mindre viktigt i och med införandet av General Data Protection Regulation (GDPR) nästa år. Viss data får kanske inte föras utanför landets gränser, vilket kräver en molnstrategi som innefattar alternativ med lokala, privata molntjänster. En molnstrategi bör även innehålla en tydlig struktur för styrning. Vem som ska managera, kravställa och äga lösningen är aspekter kopplade till vilket affärsvärde man vill uppnå.  Även om IT i många fall kommer att och bör äga ansvaret för den löpande driften är det viktigt att verksamheten tar ägarskap för de tjänster man lanserat så att de nyttjas till fullo och därmed ger det resultat man önskar. 

- Ju längre ett företag har kommit med att modernisera sin infrastruktur desto viktigare är det att dessa fundament är på plats. Därför är det avgörande att ha med detta tidigt i affärsprocessen. Vilken lösning som uppfyller behovet och vilka krav detta ställer på grundinfrastrukturen är frågor som behöver besvaras, säger Susanna. Det är nödvändigt att skapa en plattform med grundläggande konnektivitet och ett gemensamt lager för säkerhet och managering. På det kan man sedan välja de molntjänster som passar företaget bäst. Vi som nätverksleverantör behöver vara med i ett tidigt stadium för att kunna dimensionera nätet rätt. 

Börjar man i fel ände blir det oftast problem, menar Susanna och påpekar att alla tjänster inte kommer driftas i det publika molnet dag ett. Det är en resa som de flesta bolag måste gå igenom. Hon avslutar med att berätta om resultatet av en undersökning på området och Interoutes potential som partner och leverantör av molnplattformar:

 - Vi är oerhört stolta över att flera år i rad blivit utsedda till ledare i Gartners ”Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting”, då det bekräftar att vår globala molnplattform är en av de bästa för att möta de ICT-utmaningar som nationella och internationella företag står inför.


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar