Weekly News

Cybercom lotsar företag till hållbarhet genom IoT-lösningar

IoT, internet of things, står för en revolution i företags arbetssätt och erbjudande gentemot marknaden. IoT har utvecklats från en spännande trend till en nödvändig konkurrensfaktor för företag i många branscher. Några avgörande framgångsfaktorer för att lyckas är att våga prova sig fram samt att utgå från kundbehov snarare än specifika tekniska lösningar. 

IoT liknas ibland vid en revolution, inte minst eftersom företags utvecklings-och effektiviseringspotential med hjälp av IoT-lösningar är mycket hög. IoT kan bland annat bidra till att omvandla traditionella produkterbjudanden till mer mångfacetterade tjänsteerbjudanden. Det kan också generera många avgörande konkurrensfördelar som i framtiden kan utgöra skillnaden mellan att ligga steget efter eller steget före konkurrenterna.
– En värld där enheter utvecklas och existerar i separata universum är inte längre realistisk. Den nya verklighet som IoT innebär bygger i stället på att enheter ständigt är uppkopplade, kommunicerar med varandra och agerar utan handpåläggning. Att genomföra genomtänkta IoT-satsningar är inte längre en spännande utvecklingsmöjlighet, det är för många företag en avgörande förutsättning för långsiktig överlevnad säger John Wibrand, Senior IoT Advisor och Innovation Leader på IT-konsultbolaget Cybercom.

Var konsekvent och våga misslyckas

Cybercom lotsar företag igenom hela IoT-processen, från behovsanalys och idégenerering till teknikutveckling, implementation och uppföljning. John Wibrand rekommenderar företag att komma över trösklarna till IoT som företeelse genom att våga testa olika IoT-lösningar i mindre skala. – Det är mycket möjligt att era första IoT-satsningar misslyckas av olika anledningar, men om ni väljer att testa tidigt och i liten skala i projekten, så behöver inte eventuella misslyckandena bli så kostsamma. Genom att kontinuerligt testa delar som är kritiska för att projektet ska lyckas minimeras risken och de misslyckanden man upplever blir en användbar erfarenhet snarare än bortkastade pengar.

Han betonar att begränsningarna vad gäller IoT sällan är tekniken i sig. Den teknik som behövs för att förverkliga de allra flesta nuvarande behov och krav finns tillgänglig i dagsläget. Det är ofta andra faktorer som sätter käppar i hjulet för företags IoT-satsningar, såsom svag förankring i eller kompetensbrist i organisationen eller att själva erbjudandet inte tas väl emot av kunderna. Utgå därför alltid från era kunders behov när ni initierar IoT-projekt och betrakta hela IoT-resan som en ständigt pågående lärandeprocess.
– Var ihärdig och konsekvent, det gäller att skapa insikter och ständigt fortsätta försöka, säger John Wibrand.

Lever som de lär

Cybercom strävar efter att leva som de lär genom att ständigt testa och utvärdera nya tekniker som kan användas i samband med IoT-projekt. Genom konceptet ”Innovation Zone” testar och analyserar Cybercom därför kontinuerligt nya tekniker som kan implementeras i IoT-projekt. Den Innovation Zone i Jönköping som John leder tittar just nu mycket på radiotekniker för att sända sensordata energisnålt över långa avstånd samt VR/AR (Virtual and Augmented Reality). Båda teknikerna kommer bli mycket betydande för många företag, men än saknas i många företag kunskap om vilka tekniker som ska väljas till vilka applikationer.
– Det är viktigt för oss att undersöka det allra senaste för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt när det är dags för dem att anamma de nya teknikerna, säger John.

Bistår från idégenerering till uppföljning

Cybercom utmärker sig bland annat genom en tydlig hållbarhetsprofil och är ett av få svenska IT företag som sitter med i FNs Global Compact. De strävar efter att implementera hållbarhetsaspekter när de lotsar sina kunder genom IoT-projekt. Att använda hållbarhetsaspekter som en konkurrensfördel för varje enskild kund är en ambition från Cybercoms sida. Cybercom bistår bland annat företag i arbetet med att bli nettopositiva, vilket innebär att produkter och lösningar lämnar världen lite bättre än den var innan projektet inleddes.
– I våra uppdrag vill vi utvärdera påverkan mot de 17 utvecklingsmålen och strävar efter att bistå företag i arbetet med att bli nettopositiva, vilket innebär att nya produkter och lösningar ger samhället och jorden mer positiva effekter än de kostar jorden och samhället under produktion och användning av dem. Världen blir lite bättre än den var innan projektet inleddes. Vi är helt övertygade att det är de företagen som inser detta som kommer att vara vinnarna i framtiden, en mycket snar framtid.
– Ett fint exempel som vi medverkat i hjälper till att styra belysningen i växthus för att optimera tillväxten hos grödorna. På detta sätt kan energi sparas, skörden maximeras och personalplaneringen förenklas.– Vi är med fördel med så tidigt som möjligt i våra kunders IoT-satsningar. Vi bistår dem i innovationsprocessen, är med och utvärderar de idéer som genereras genom exempelvis en brainstorming, bistår med all den teknikutveckling som krävs för att förverkliga idéerna och finns självklart även vid kundens sida i samband med drift och underhåll. Våra kunder får därmed ta del av vår samlade erfarenhet av IoT-projekt för företag inom olika branscher samt vår beprövade metodik för att genomföra IoT-projekt från start till mål, säger John Wibrand.

Fakta

Att tänka på vid IoT projekt:

1. Kundvärde. Börja med att förstå användaren, vad är deras behov, vad är motigt för dem nu och vad kan de vinna på en lösning.

2. Prototypa. Säkerställ att lösningen tilltalar användare, testa prototyper på riktiga användare.

3. Fånga data. Vilken data behövs för användarupplevelsen och vilka tekniker krävs för att fånga datan.

4. Tillsätt krossfunktionella team och förankra i organisationen.

5. Börja smått. Bygg liten del av lösningen men som sträcker sig end-to-end.

6. Iterera och arbeta agilt, hela tiden med prioriteringar baserade på kundnyttan. Lås inte fast utvecklingen.


Läs mer här!


Tänk på säkerhet, integritet i alla stegen och utvärdera mot de sjutton globala målen, en positiv bonus som kan motiveras. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar